Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 24 ZPVZP - Povinnosti osob samostatně výdělečně činných

17.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4.24
§ 24 ZPVZP – Povinnosti osob samostatně výdělečně činných

Ing. Antonín Daněk

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (ZPVZP)

  • § 3a – vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných

  • § 7, 8 – odvod pojistného za osoby samostatně výdělečně činné

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • § 38g – podání daňového přiznání

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání


Komentář
Komentář

Odstavec 1

Zahájení samostatné výdělečné činnosti

Pokud pojištěnec vykazuje ve své samostatné výdělečné činnosti příjmy zdaňované podle § 7 odst. 1 a 2 ZDP, považuje se z tohoto titulu ve zdravotním pojištění za OSVČ.

Osoby považované ve zdravotním pojištění za OSVČ, tedy s povinností placení pojistného a plnění ostatních zákonných povinností, jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 5 písm. b) ZoVZP.

OSVČ je povinna nejpozději do 8 dnů oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení, případně ukončení samostatné výdělečné činnosti. Za zahájení této činnosti se pro účely zdravotního pojištění považuje okamžik, kdy osoba začne provozovat činnost s cílem „mít příjem” (uzavření kupní smlouvy, vystavení objednávky, fakturace apod.). Za zahájení samostatné výdělečné činnosti se tedy nepovažuje pouhé získání živnostenského listu nebo jiného oprávnění k provozování samostatné výdělečné činnosti. Pokud již měla OSVČ v předchozím roce příjmy podle § 7 ZDP, třebaže v jiném oboru, případně na jiný živnostenský list aj., nejde v tomto případě o zahajování samostatné výdělečné činnosti, ale o další rok samostatné výdělečné činnosti. Povinnost oznámit zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti se na OSVČ vztahuje i tehdy, je-li současně zaměstnána a pojistné za ni odvádí zaměstnavatel.


Odstavec 2–4

Termíny pro podání Přehledu OSVČ zdravotní pojišťovně za rok 2017

Pro podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok 2017 platí ve zdravotním pojištění následující termíny:

 • do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za rok 2017 – jedná se o základní termín, platný pro OSVČ, tedy nejpozději dne 2. 5. 2018,

 • pokud má OSVČ povinný audit nebo zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce, je OSVČ povinna doložit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně do 30. 4. 2018 a Přehled tak může podat až do 2. 8. 2018.

Do 9. 4. 2018 jsou povinny předložit Přehled ty OSVČ, které daňové přiznání nepodávají (např. nízké příjmy). Přehled odevzdává i OSVČ, která má daň stanovenou paušální částkou nebo OSVČ v úpadku, na kterou byl prohlášen konkurs. Pokud OSVČ změnila v průběhu roku 2017 zdravotní pojišťovnu (standardně k 1. 7. 2017), podává Přehled za rok 2017 oběma zdravotním pojišťovnám.

Opravný Přehled

Změní-li se skutečnosti uvedené v podaném Přehledu (například plátce podal opravné nebo dodatečné daňové přiznání), je OSVČ povinna do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat zdravotní pojišťovně opravný Přehled a do 30 dnů doplatit případné dlužné pojistné. Pokud však OSVČ pouze opravuje chybu v již podaném Přehledu, nejedná se za této situace o opravný Přehled, ale o opravu podaného Přehledu. V případě změny zdravotní pojišťovny se podává opravný Přehled (jakož i řádný Přehled) všem zdravotním pojišťovnám. Neoznámení těchto změn lze zjistit v rámci předávání informací mezi dotčenými institucemi