Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 20 ZPSZ - Penále

9.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.20
§ 20 ZPSZ – Penále

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 8 – odvod pojistného zaměstnavatelem

  • § 9 – odvod a splatnost pojistného

  • § 19 – způsob placení pojistného a penále

  • § 20a – povolení splátek dlužného pojistného a penále

  • § 22a – použití platby na úhradu penále

  • § 22b – penále z dlužné částky pravděpodobné výše pojistného

  • § 22d – potvrzení o dluhu na penále

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 104c – rozhodování o penále

  • § 104g – předepsání dlužného penále výkazem nedoplatků

  • § 104ch – prominutí penále

 • Vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení


Komentář
Komentář

Nebylo-li pojistné zaplaceno včas anebo bylo zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je zaměstnavatel povinen platit penále. Sazba penále činí obecně 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den trvání dluhu. Povinnost platit penále vzniká automaticky přímo ze zákona (není tedy předpokladem vzniku této povinnosti vydání rozhodnutí správou sociálního zabezpečení). Penále se poprvé platí za kalendářní den, který bezprostředně následuje po dni splatnosti pojistného; penále se naposledy platí za den, v němž bylo dlužné pojistné zaplaceno.

Příklady

Příklad

Zaměstnavatel uhradil pojistné za měsíc září 2017 ve výši 36 000 Kč, které bylo splatné do 20. října 2017 tak, že 26. října uhradil 10 000 Kč a 30. října 2017 uhradil 26 000 Kč. Protože pojistné neuhradil včas, vzniklo tomuto zaměstnavateli penále, a to za dobu od 21. října do 26. října 2017 ve výši 108 Kč (tj. 0,05 % z 36 000 Kč = 18 Kč, což představuje výši penále za kalendářní den; 18 Kč x 6 = 108 Kč, což představuje penále za 6 kalendářních dnů za dny od 21. října do 26. října) a za dobu od 27. října do 30. října 2017 52 Kč (tj. penále za kalendářní den v tomto období činí 0,05 % z 26 000 Kč = 13 Kč; 13 Kč x 4 = 52 Kč). Celkem vzniklo tedy penále v důsledku opožděné platby pojistného ve výši 160 Kč.


V případě povolení placení dlužného pojistného ve splátkách podle § 20a ZPSZ činí sazba penále 0,025 % dlužné částky za každý den trvání dluhu.

Ve stanovených případech (odstavec 5) se penále neplatí, tj. vychází se z toho, že penále vůbec nevzniká. K odstavci 5 písm. c) se uvádí, že se jedná o případ, kdy osoba, která byla zaměstnavatelem, nadále existuje, avšak nezaměstnává již zaměstnance, kteří jsou účastni nemocenského nebo důchodového pojištění.

Příklady

Příklad

Zaměstnavateli, který je fyzickou osobou (živnostníkem) a který zaměstnával 3 zaměstnance v