Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 16 ZDPo - Osobní vyměřovací základ

13.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.16
§ 16 ZDPo – Osobní vyměřovací základ

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 5 – okruh osob účastných důchodového pojištění

  • § 15 – výpočtový základ

  • § 17 – koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu

  • § 18 – rozhodné období

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 37 – vedení a předkládání záznamů

  • § 38 – evidenční listy důchodového pojištění

  • § 83 odst. 3 a § 86 odst. 5 – žádost o uznání za vyloučenou dobu

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 5 – vyměřovací základ pro pojistné

 • Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

  • § 22 odst. 4 a § 23 odst. 6 – tzv. předdůchod

 • Nařízení vlády č. 343/2017 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018

  • § 1 – výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu


Komentář
Komentář

V ustanovení je upraven způsob výpočtu osobního vyměřovacího základu jako měsíčního průměru indexovaných výdělků dosažených v rozhodném období. Základními pojmy zde jsou roční vyměřovací základ, rozhodné období a vyloučené doby.

Roční vyměřovací základ

Roční vyměřovací základ se zjišťuje za každý jednotlivý kalendářní rok rozhodného období. Aby výdělky v jednotlivých letech neztrácely na reálné hodnotě, násobí se (tzv. indexují) koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu; výpočet tohoto koeficientu je upraven v § 17 ZDPo (pro tento výpočet je třeba znát příslušné hodnoty všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu, které před rokem 2011 stanovila vláda nařízením, od roku 2011 stanovilo MPSV vyhláškou a od roku 2017 stanoví opět vláda nařízením). Pro rok 2018 se používají hodnoty za rok 2016 a podle nařízení vlády č. 343/2017 Sb. všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 činí 28 250 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu tohoto základu činí1,0612; například výdělky (úhrn výdělků) za rok 1986 (první rok rozhodného období) se vynásobí při výpočtu důchodů v roce 2018 koeficientem10,1143, výdělky za rok 1987 se vynásobí koeficientem 9,9071 atd.

Rozhodné období je upraveno v § 18 ZDPo.

Vyloučené doby

Vyloučené doby jsou upraveny v § 16 odst. 4 ZDPo a jejich smyslem je, aby se doby, kdy se z uznaných důvodů nepředpokládá výdělečná činnost (popřípadě vlivem těchto důvodů by příjem z výdělečné činnosti byl nižší), nepromítaly do výpočtu osobního vyměřovacího základu a nedošlo tak k „rozmělnění” tohoto základu. V případě souběhu vyloučené doby a doby důchodového pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, má přednost doba s příjmy. Doba, v níž netrvala účast na důchodovém pojištění a není hodnocena jako vyloučená doba, tj. doba, kdy pojištěnec neměl žádné příjmy, se za vyloučenou dobu nepovažuje a tato doba osobní vyměřovací základ rozmělní. V návaznosti na postupné prodlužování rozhodného období až k roku, v němž pojištěnec dovrší 19 let věku, bylo zároveň stanoveno, že se doba studia po dobu prvních šesti let po 18. roce věku, i když se nejedná po roce 2009 o náhradní dobu pojištění, bude považovat za vyloučenou dobu (v současné době však toto ustanovení není praktické, neboť se