Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 123e ZOPSZ - Podání

15.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.8.1230005
§ 123e ZOPSZ – Podání

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 5 písm. f) – vydávání předepsaných tiskopisů Českou správou sociálního zabezpečení

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 24 – tiskopisy pro odvod pojistného

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 162 – podání pro účely nemocenského pojištění

 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

  • § 71 odst. 1 – podání podle daňového řádu

 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce


Komentář
Komentář

Podání nebo jiný úkon ve věcech důchodového pojištění, nebo ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti lze obecně učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo datovou zprávou