Nejnovější
Nejčtenější
 
MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ - Komplexní příručka pro mzdové účetní a personalisty

On-line kniha pro účetní a personalisty nabízí spojení výhod tištěného vydání s přednostmi internetu. Zajistí obsáhlý výklad z pracovněprávní, mzdové, sociální a daňové oblasti doplněný praktickými příklady. S on-line knihou získáte odborný a aktuální výklad jednotlivých právních předpisů doplněný četnými příklady s upozorněním na chyby z praxe.

S on-line knihou získáte:

 • příručku v on-line podobě, do které můžete vstoupit kdykoliv a kdekoliv,
 • komplexní informace pro každodenní praxi zpracovanou předními odborníky,
 • záruku aktualizací, které pružně reagují na legislativní změny v oblasti pracovního práva a mzdového účetnictví a na vývojové trendy personalistiky,
 • provázání kapitol vzájemnými odkazy s fulltextovým vyhledáváním,
 • možnost vytváření záložek - pro snazší přístup k Vámi vybraným částem knihy,
 • možnost tištění nebo zaslání jednotlivých částí knih e-mailem,
 • bezplatné zodpovídání odborných dotazů.

předplatné na 12 měsíců za cenu 541,- Kč měsíčně předplatné na 6 měsíců za cenu 565,- Kč měsíčně

Mzdová účtárna aktuálně zajistí obsáhlý výklad z pracovněprávní, mzdové, sociální a daňové oblasti doplněný praktickými příklady. Přináší komplexní informace včetně upozornění na změny v právních předpisech.

Obsah je rozdělen do následujících tematických částí:

 • pracovní právo
 • zaměstnanost
 • kolektivní vyjednávání
 • mzdy a platy
 • zdravotní pojištění
 • sociální zabezpečení a komerční pojištění
 • cestovní náhrady
 • daň z příjmů ze závislé činnosti
 • zaměstnávání cizinců
 • bezpečnost práce, pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • personalistika
 • příklady, přehledy, případové studie z praxe

Výklad doplňuje řada praktických příkladů. Autoři upozorňují na nejčastější chyby, ke kterým v praxi dochází, a navrhují jejich řešení. Pro rychlejší a přehlednější orientaci v příručce jsou všechny kapitoly provázány vzájemnými odkazy a odkazy na právní předpisy.

Ve spolupráci s autory provádíme pravidelnou aktualizaci on-line knihy v souladu se změnami legislativy a vývojovými trendy mzdového účetnictví a personalistiky.

CO NOVÉHO V ON-LINE KNIZE NAJDETE?

Zdanění důchodů – změna pro rok 2016

Ústavní soud zrušil ustanovení § 4 odst. 3 ZDP, podle kterého byl pracující důchodce povinen po ukončení zdaňovacího období podat daňové přiznání a zdanit veškerý pravidelně vyplácený důchod [tzn., že se nepoužilo osvobození důchodu dle § 4 odst. 1 písm. h)], pokud jeho zdanitelný příjem překročil za rok částku 840 000 Kč. Více v kap. 1.6.2.

Pracovní doba

V praxi často zaměstnavatelé zaměňují evidenci pracovní doby, kterou jsou ze zákona povinni vést, za evidenci docházky. Na úskalí v pracovní době se zaměřila autorka doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., která doplnila o další informace kapitoly týkající se nepřetržitého odpočinku v týdnu, dnů pracovního klidu, pracovní pohotovosti, evidence pracovní doby nebo pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů

Zákon o inspekci práce byl k 1. 5. a 1. 7. 2016 novelizován. Kromě aktualizovaných textů Vám přinášíme i doplnění o zajímavé informace – například jak kontroloři uvažují o typu a výši sankce a jak na stížnosti zaměstnavatelů proti výsledkům kontroly reagoval soud.  

Zdravotní pojištění

V aktualizaci jsme se zaměřili na doplnění textů z oblasti zdravotního pojištění. Kromě drobných legislativních změn k 1. 7. 2016 se můžete těšit mj. na vypracované vzory písemností pro zaměstnavatele a zaměstnance v této oblasti nebo na informace ohledně kontrolní činnosti zdravotních pojišťoven.

Evidence pro účely důchodového pojištění

Zaměstnavatel, který zaměstnává zaměstnance pracující v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, bude mít od 1. října 2016 nové povinnosti. Pro účely stanovení důchodového věku musí vést jejich evidenci, vystavovat jim na jejich žádost nebo při skončení zaměstnání potvrzení o údajích z této evidence a stejnopis potvrzení předkládá ČSSZ. Více čtěte v kapitole 7.4.2.2.

předplatné na 12 měsíců za cenu 541,- Kč měsíčně předplatné na 6 měsíců za cenu 565,- Kč měsíčně